Инн в азербайджане как называется
Перейти к содержимому

Инн в азербайджане как называется

  • автор:

Правила присвоения налогоплательщикам нового идентификационного номера

1.1. «Правила присвоения налогоплательщикам нового идентификационного номера» в соответствии с пунктом 3.3 Указа Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Закона Азербайджанской Республики «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» от 12 февраля 2004 года регулируют правила инвентаризации лиц, находящихся на учете в государственных налоговых органах, при выдаче им новых идентификационных номеров (далее — ИНН) в целях приведения учета в соответствие с международными стандартами с применением современных информационных технологий

1.2. При выполнении требований, вытекающих при выдаче налогоплательщикам новых ИНН, налоговыми органами обеспечивается защита прав и законных интересов налогоплательщиков.

2. Подача заявлений на получение новых ИНН

2.1. Для получения нового ИНН налогоплательщики, состоящие на учете в налоговых органах, в соответствии со статьей 34.1 Налогового кодекса Азербайджанской Республики представляют в налоговый орган заявление по форме, утвержденной Министерством налогов Азербайджанской Республики. Заявление заполняется налогоплательщиком или его полномочным представителем. Налогоплательщик (его руководитель) отвечает за достоверность указанного в заявлении.

FİN Kod Nedir? Şəxsiyyət Vəsiqəsinin FİN Kodu ✅

FİN Kod Nedir

Son zamanlar insanların elektron xidmətlərdə müraciət zamanı soruşulan və axtarılan lazımlı vasitədən biri də FİN Koddur. Bizdən Bəzi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün mütləq kimliyimizi təsdiq edən bu kod tələb olunur. Bəs bu nədir?

FİN Kod Nədir? Nə üçün lazımdır?

FİN sözünün mənası Fərdi İdentifikasiya Nömrəsi deməkdir. Bu dövlət reysterinə daxil edilən məlumatları müəyyən etməyə imkan verən xüsusi və təkrarolunmaz bir koddur. Şəxsiyyət Vəsiqəsinin FİN Kodu adətən 7 hərf və rəqəmlərdən ibarət olur. Bu hərflər “İ” və “O” istisna olmaqla ingilis əlifbasının hərflərindən ibarətdir. Bu isə sistem daxilində hər bir şəxsiyyəti digərindən fərqləndirmək üçün hesablanmış xüsusi kodlardır.

Bu koda aşağıdakı şəkildəki kimi qeyd olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərindəki ən aşağıdakı son 1 reqemden əvvəlki 7 hərf və rəqəmlərdir.

fin kod nedir

Yuxarıda göstərilən seriya nömrəsi ilə FİN kodu qarışdırmamaq lazımdır. Hər biri fərqli məqsədlər üçün tələb olunan identifikasiyalardır.

Yuxarıda göstərilən nümunə adətən köhnə şəxsiyyət vəsiqəsi formalarında mövcud olmaqdadır. Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni təyin olunanlar və təqdim edilənlərdə isə tam fərqlidir. Aşağıdakı nümunədəki kimi siz FİN kodu rahatlıqla tapa bilərsiniz. Sarıya boyanılmış hissə FİN kod nümunəsidir.

turkiyedetehsil.biz

fin kod nedir, Şəxsiyyət Vəsiqəsinin FİN Kodu

Şəxsiyyət Vəsiqəsinin FİN Kodu nə zaman lazım olur?

Fin Kod adətən hansısa qurum anketi və ya hansısa müraciəti tamamlayarkən lazım olur. Elektron hökümət, Əmək müqaviləsinin qeydiyyatı, DİN xidmət sahəsində və s kimi şəxsiyyətinizin təsdiqini istəyən məkanlarda da lazım ola bilər. Aşağıdakı şəkildə sizin onu təyin etməyiniz üçün daha yaxşı yardımcı ola bilər.

Инн в азербайджане как называется

Кабинет министров Азербайджанской Республики

Об утверждении Порядка присвоения и применения идентификационного номера налогоплательщика

город Баку, 21 декабря 2000 года

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования» и утвержденного этим Законом Налогового кодекса Азербайджанской Республики» от 30 августа 2000 года № 393 Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет:

1. Утвердить «Порядок выдачи и применения идентификационного номера налогоплательщика» (прилагается).

2. Учет всех юридических лиц независимо от формы собственности, их филиалов и представительств, а также физических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся налогоплательщиками, ведется с присвоением им государственными налоговыми органами Азербайджанской Республики идентификационного номера налогоплательщика.

3. Принять во внимание, что идентификационные номера налогоплательщиков, поставленных на учет в налоговых органах до 1 января 2001 года, составляют ранее присвоенные им идентификационные номера (ИНН), и предоставленные уведомления приравниваются к свидетельствам, удостоверяющим постановку на налоговый учет.

4. Поручить Министерству налогов Азербайджанской Республики с 1 января 2001 года вести учет налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики и «Порядком присвоения и применения идентификационного номера налогоплательщика».

5. Поручить Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики и Государственному комитету статистики Азербайджанской Республики пользоваться в своей работе идентификационными номерами налогоплательщика, присваеваемыми юридическим и физическим лицам в порядке, установленном Министерством налогов Азербайджанской Республики.

6. Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об усовершенствовании учета налогоплательщиков» от 19 декабря 1996 года № 182.

Премьер-министр Азербайджанской Республики

С поправками от 28 февраля 2002 года № 34.

Утверждено
постановлением
Кабинета министров
Азербайджанской Республики
от 21 декабря 2000 года
№ 222

Порядок присвоения и применения идентификационного номера налогоплательщика

Настоящий Порядок в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики определяет порядок постановки налогоплательщиков на учет в налоговых органах на основе единых принципов, присвоения им идентификационных номеров и сферу применения идентификационных номеров налогоплательщиков (далее—ИНН).

1. Общие положения

1.1. Юридические лица и физические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ставятся на учет в качестве налогоплательщиков в налоговых органах независимо от наличия или отсутствия обстоятельств, обусловливающих их обязанность уплаты налога.

1.2. Налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговом органе, а налоговый орган—вести учет налогоплательщиков.

1.3. Юридическое лицо, являющееся налогоплательщиком, его филиалы и представительства или иные хозяйствующие субъекты (объекты) должны быть поставлены на учет в налоговом органе по месту нахождения, а физическое лицо (индивидуальный предприниматель)—по месту жительства, при этом им должен быть присвоен единый на всей территории Азербайджанской Республики ИНН по всем налогам, включая платежи, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Азербайджанской Республики.

1.4. Организации—налоговые агенты, не состоящие на учете в качестве налогоплательщиков, ставятся на учет в налоговых органах по месту нахождения в порядке, установленном для юридических лиц.

1.5. Постановка на учет в налоговых органах постоянных представительств осуществляется в порядке, установленном для юридических лиц Азербайджанской Республики.

1.6. Сведения о налогоплательщике с момента его постановки на учет считаются налоговой тайной, за исключением установленных законом случаев.

1.7. При возникновении трудностей, связанных с определением места постановки налогоплательщика на налоговый учет, место его постановки на учет устанавливается Министерством налогов Азербайджанской Республики по представленным материалам.

1.8. Юридические лица, являющиеся налогоплательщиками, ставятся на учет после присвоения ИНН их вышестоящим организациям.

1.9. Постановка, постановка вновь на налоговый учет, снятие с учета осуществляются бесплатно.

1.10. Постановка налогоплательщиков на учет осуществляется по их заявлениям. Форма таких заявлений утверждается Министерством налогов Азербайджанской Республики.

2. Подача заявления налогоплательщиками

2.1. Подача заявления юридическим лицом, его филиалами и представительствами.

2.1.1. Для постановки на налоговый учет юридического лица должно представить в налоговый орган по месту нахождения заявление со дня прохождения государственной регистрации, а при осуществлении предпринимательской деятельности в Азербайджанской Республике через филиал и представительство или иной хозяйствующий субъект (объект) —в течение 30 дней от создания филиала или представительства.

Дата прохождения юридическими лицами государственной регистрации устанавливается по справкам органов юстиции, отражающим дату выдачи им документов о прохождении государственной регистрации.

2.1.2. Юридическое лицо должно вместе с заявлением о постановке на учет представить в налоговый орган по одной копии свидетельства о прохождении государственной регистрации и учредительных документов, документов, подтверждающих назначение руководителя и адрес юридического лица, а также данные документа, удостоверяющего личность руководителя.

2.1.3. Заявление заполняется руководителем или полномочным представителем руководителя юридического лица, являющегося налогоплательщиком, его филиала и представительства. За правильность указанных в заявлении сведений отвечает руководитель юридического лица, его филиала или представительства.

2.1.4. Юридическое лицо, имеющее филиалы и иные хозяйствующие субъекты, вместе с заявлением должен представить перечень этих филиалов и хозяйствующих субъектов по форме, утвержденной Министерством Налогов Азербайджанской Республики. В случае изменения этих сведений юридическое лицо должно в 30-дневный срок представить дополнительные сведения об этом.

2.1.5. При наличии у юридического лица филиала, представительства или иного хозяйствующего субъекта (объекта), действующего вне территории налогового органа, в котором оно состоит на учете, юридическое лицо ставится на учет в качестве налогоплательщика как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения своего филиала, представительства или иного хозяйствующего субъекта (объекта).

Эти сведения доводятся до налоговых органов в сроки и в порядке, которые указаны в пункте 2.1.4 настоящего Порядка.

2.1.6. Налоговый орган по территории нахождения хозяйствующих субъектов, расположенных за пределами территории расположения налогового органа, в котором состоит на учете юридическое лицо, должно зарегистрировать сведения по форме, утвержденной Министерством налогов Азербайджанской Республики, и уведомить об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней налоговый орган, в котором состоит на учете юридическое лицо.

Крупные налогоплательщики и предприятия с особым налоговым режимом, устанавливаемые Министерством налогов, могут ставиться на централизованный учет в порядке, установленном Министерством налогов Азербайджанской Республики.

Подразделения резидента иностранного государства, не создающие постоянного представительства и действующие в Азербайджанской Республике на основе международных договоров об избежании двойного налогообложения с участием Азербайджанской Республики, а также юридическое лицо, признаваемое резидентом по месту управления соответственно статье 13.2.53 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, ставится на учет в налоговом органе в соответствии с правилами, установленными Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

2.2. Подача заявления физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), являющимся налогоплательщиком.

2.2.1. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся налогоплательщиком, должно представить в налоговый орган по месту жительства заявление на постановку на учет.

2.2.2. Регистрация хозяйствующих субъектов физического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося налогоплательщиком, осуществляется в порядке, предусмотренном для юридических лиц.

2.2.3. Заявление заполняется и подписывается физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), являющимся налогоплательщиком, или его полномочным представителем.

За правильность указанных в заявлении сведений отвечает физическое лицо (индивидуальный предприниматель).

2.2.4. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель), являющееся налогоплательщиком, вместе с заявлением о постановке на учет представляет копию документа, удостоверяющего его личность, и сведения о месте жительства.

При постановке на учет физического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося налогоплательщиком, его личные сведения включают сведения о его фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, поле, адресе проживания, документе, удостоверяющем личность, и гражданстве.

3. Постановка налогоплательщиков на учет и присвоение им ИНН

3.1. Документы, представленные в налоговый орган, регистрируются в специальном журнале по датам последовательными номерами, и регистрационный номер записывается в соответствующем пункте поступивших от налогоплательщиков заявлений.

3.2. За принятые заявления и полноту прилагаемых к нему документов в полном комплекте несет ответственность ответственный работник налогового органа, принявший их, в соответствии с законодательством.

3.3. Налоговый орган должен осуществить постановку налогоплательщика на учет в 10-дневный срок с даты поступления в налоговый орган заявления о постановке на налоговый учет и других необходимых документов и в эти же сроки выдать налогоплательщику свидетельство.

3.4. ИНН устанавливается в автоматизированном виде посредством специального программного обеспечения. ИНН состоит из девяти цифр и отражает код налогового органа, ставящего на учет налогоплательщика, и порядковый номер налогоплательщика.

Налогоплательщику выдается отражающее ИНН свидетельство о постановке на учет.

3.5. Свидетельство, являющееся основным документом, подтверждающим постановку налогоплательщика на учет, выдается налогоплательщику один раз и хранится у него. В случае утраты свидетельства или приведения его в непригодное состояние по обращению налогоплательщика выдается новый экземпляр свидетельства. При этом на выдаваемом экземпляре делается соответствующая надпись о том, что это новый экземпляр свидетельства. Форма свидетельства утверждается Министерством налогов Азербайджанской Республики по согласованию с Министерством финансов Азербайджанской Республики.

3.6. Регистрация заявлений должна проводиться по форме, утвержденной Министерством налогов Азербайджанской Республики.

3.7. После постановки налогоплательщика на учет на подлиннике свидетельства о его государственной регистрации делается отметка об ИНН, и свидетельство возвращается налогоплательщику.

3.8. После получения свидетельства о постановке на учет налогоплательщик подает в банковское учреждение заявление на открытие счета. Налоговый орган на основании этого заявления выдает налогоплательщику свидетельство-дубликат. Количество свидетельств-дубликатов, выдаваемых налогоплательщику, не ограничивается, при этом каждый из них нумеруется. Форма заявления, подаваемого налогоплательщиком для получения свидетельства-дубликата, и самого свидетельства-дубликата утверждается Министерством налогов Азербайджанской Республики.

Свидетельство-дубликат, не использованное для открытия счета в 10-дневный срок с даты получения, признается утратившим силу.

Свидетельство-дубликат состоит из двух частей. Одна часть его остается в банке, в котором налогоплательщик открыл счет, а другая часть, именуемая уведомлением, после внесения банковским учреждением соответствующих записей возвращается выдавшему ее налоговому органу.

3.9. По свидетельству-дубликату можно открыть счет только в указанном в нем банке.

3.10. Если уведомительная часть свидетельства-дубликата не будет возвращена налогоплательщиком в 10-дневный срок, налоговый орган должен уточнить причины этого с налогоплательщиком и соответствующим банковским учреждением. Выданное налогоплательщику свидетельство-дубликат, не использованное в течение 10 дней, отзывается, при этом по официальной информации о неоткрытии счета, полученной из банка, в учетные сведения налогоплательщика вносятся соответствующие записи о его недействительности.

Форма журнала регистрации свидетельств-дубликатов утверждается Министерством налогов Азербайджанской Республики.

4. Обработка идентификационных номеров и сфера их применения

4.1. ИНН обязательно должен указываться налогоплательщиками в бухгалтерских, статистических отчетах, налоговых расчетах, декларациях, хозяйственных договорах, счетах-фактурах, накладных, чеках контрольно-кассовых аппаратов, письмах, а также таможенных, банковских и всех других платежных документах.

Если в указанных документах специальное место не предусмотрено, ИНН, как правило, должен быть написан рядом с наименованием налогоплательщика.

4.2. Налоговый орган указывает идентификационный номер налогоплательщика на всех отправляемых ему уведомлениях.

4.3. Если в каком-либо платежном, банковском и таможенном документе налогоплательщиков, считающихся таковыми в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, ИНН не указан, то не допускается принятие этих документов к исполнению производящими платеж соответствующими банковскими учреждениями, налоговыми и таможенными органами.

4.4. Налогоплательщикам банковские счета (расчетные, валютные, ссудные, текущие и т.п.) открываются только после присвоения им идентификационных номеров.

4.5. О постановке налогоплательщиков налоговыми органами на учет и аннулировании их учета соответствующие статистические органы уведомляются в 7-дневный срок после окончания квартала.

5. Изменение учетных сведений о налогоплательщиках

5.1. Изменения в учетные сведения налогоплательщиков вносятся на основании заявлений, представленных ими по форме, утвержденной Министерством налогов Азербайджанской Республики.

5.2. При изменении места нахождения или места жительства налогоплательщика налоговому органу должно быть подано об этом заявление в 15-дневный срок с даты внесения изменения. После обращения налогоплательщика в налоговый орган, в котором он состоит на налоговом учете, с заявлением об изменении места нахождения или места жительства, этот налоговый орган должен в 15-дневный срок осуществить постановку вновь на учет налогоплательщика (то есть снятие с учета из прежнего налогового органа и постановку на учет в новом налоговом органе).

5.3. Любое изменение в сведения, указанные в заявлении налогоплательщика о постановке на учет, вносится в сроки, предусмотренные в пункте 5.2 настоящего Порядка.

5.4. Полное аннулирование ИНН юридического лица, являющегося налогоплательщиком, производится в следующих случаях:

а) при принятии в порядке, установленном законодательством, решения о ликвидации юридического лица;

б) при изменении организационно-правовой формы юридического лица;

в) при изменении формы собственности юридического лица.

5.5. Аннулирование ИНН физического лица, являющегося налогоплательщиком, возможно в случае его смерти и в других случаях, допускаемых законодательством. Постановление физическими лицами-налогоплательщиками своей деятельности не является основанием для их снятия с учета.

5.6. При аннулировании ИНН налогоплательщика свидетельство, удостоверяющее его постановку на учет, сдается в налоговый орган. Налоговый орган должен уведомить банковские учреждения о признании недействительным свидетельства-дубликата.

5.7. Налоговый орган ведет журнал регистраций налогоплательщиков, снятых с учета, по форме, утвержденной Министерством налогов Азербайджанской Республики.

За непостановку на учет и неполучение ИНН налогоплательщики несут ответственность в порядке, установленном Налоговым кодексом и другими нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Название ИНН в разных странах и сколько символов?

ИНН применяется почти во всех развитых странах и позволяет отслеживать финансовые операции физ. и юр.лиц, контролировать начисление и уплату налогов.

Например, на этой странице вы можете посмотреть информацию про инн европейских стран.

ИНН Абхазии — номер состоит из 11 цифр и букв.

Австралия — TFN — 9 цифр.

Южная Осетия — 10 цифр

ИНН Таджикистан — 13 цифр

ИНН Узбекистан — 9 цифр

Я в таких случаях использую Гугл переводчик, вставил онлайн-проверки ИНН для любой страны получилось online TIN checks for any country. Понял только, что ИНН физического лица по-английски TIN (Taxpayer Identification Number) Бесплатный сервис: tin-check.com выдаёт обычно инфу о разрядности этого самого TIN примерно половины стран из вашего списка:

ИНН

Остальные страны можно уточнить или через платные услуги или через Гугл переводчик, если настроить вместо английского соответствующий язык.

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) является уникальным идентификатором налогоплательщика, который используется в различных странах для учета налогов. Однако название и формат ИНН могут различаться в разных странах. Ниже приведены названия ИНН в некоторых странах и сколько символов они содержат:

Россия: ИНН (10 символов)

США: Employer Identification Number (EIN) (9 символов)

Великобритания: National Insurance Number (NIN) (9 символов)

Канада: Business Number (BN) (9 символов)

Германия: Steuerliche Identifikationsnumme­ r (9 символов)

Франция: Numéro d’identification fiscale (NIF) (13 символов)

Индия: Permanent Account Number (PAN) (10 символов)

Япония: Taxpayer Identification Number (TIN) (9 символов)

Этот список не является полным и может отличаться в зависимости от страны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *